พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriters) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
เวลา 15.00-16.30 น.
ณ ห้อง B601
ชั้น 6 อาคาร B
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย