ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 120 ล้านบาท

(240 ล้านหุ้น @พาร์ 0.50 บาท)

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เม.ย. 2567 ประเภท : IPO

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

เปอร์เซ็นต์ (%) การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 18 เม.ย. 2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
2,795

เปอร์เซ็นต์ (%) การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
39.46

หมายเหตุ

* รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน