นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย อันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการของบริษัทในระยะยาว และก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

บริษัทได้จัดทํา “คู่มือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน” หรือ “Code of Conduct” ขึ้น ในการปฏิบัติงานสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและช่วยกันธํารงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงานอันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกํากับ ดูแลที่ดี อีกทั้งยังจะทําให้ผลงานโดยส่วนรวมประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ

แบ่งออกเป็นเป็นสําคัญ 2 ส่วน ได้แก่
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
• ข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน