DSC02344

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งใน IT Solution Provider ที่สำคัญของประเทศ นำเสนอโซลูชันไอที และ Cyber Security, Cloud Services ให้กับลูกค้า ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในโซลูชันและบริการที่ทำเป็นอย่างดี

สร้างการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งแบบ Organic Growth ให้ความสำคัญต่อการสร้าง New S-Curve Businesses ที่จะสร้าง Impact และประโยชน์ต่อลูกค้า
มุ่งเน้นการขยายกิจการด้วยการลงทุนในบริษัท SME ที่มีนวัตกรรมเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการเติบโตด้วยรายได้ประเภทประจำสม่ำเสมอ (Recurring Services) ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้าน ESG (Environment, Social และ Governance) ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี

พันธกิจ

ด้านลูกค้า

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยการคัดสรรโซลูชันไอที, Cyber Security, Cloud Services ที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้า และให้บริการด้วยความมี Service Mind ที่ดี ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยทีมงานมืออาชีพ รวมทั้ง มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านไอที ที่มีความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า อยู่เสมอ

ด้านพนักงาน

พัฒนาศักยภาพความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ และ Service Mind ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เข้าถึง ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และดูแลขวัญกำลังใจของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

ด้านผู้ลงทุน

มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งแบบ Organic Growth ให้ความสำคัญต่อการสร้าง New S-curve Businesses ควบคู่กับการลงทุนในบริษัท SME ที่มีนวัตกรรมเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างผลประกอบการของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการเติบโตด้วยรายได้ประเภทประจำสม่ำเสมอ (Recurring Services) เพื่อสร้างผลประกอบการของบริษัทอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ส่งเสริมและดำเนินโครงการด้าน ESG (Environment, Social และ Governance) โดยมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล อย่างยั่งยืน