บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองต่างๆ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบาย หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวฯ ได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวฯ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ ของบริษัทหรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ปันผลต่อหุ้น (บาท)

จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจาก

%การจ่ายปันผล

0.0800

23 ส.ค. 2566

กำไรสะสมเฉพาะกิจการ ณ สิ้นสุด 31 ก.ค. 2566
(ระหว่างกาล)

70.45%

0.0940

25 ก.ค. 2666

กำไรสะสมไตรมาส 1/2566
(ระหว่างกาล)

95.79%

0.1380

31 มี.ค. 2566

กำไรสุทธิ ปี 2565

85.00%

0.0700

31 มี.ค. 2565

กำไรสุทธิ ปี 2564

80.66%

0.0600

25 มี.ค. 2564

กำไรสะสม ปี 2563

88.58%