TERA

คณะผู้บริหาร

นายสุรสิทธิ์
คิวประสพศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุญชัย
ตั้งวัฒนาพรชัย

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายศราวุธ
ร่วมสนิท

กรรมการผู้จัดการ

นายดำรง
จิรเสาวภาคย์

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

นางสายหยุด
แนวดีศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

นางสาวอรวรรณ
หาญณรงค์พงษ์

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงินและธุรการ

นางสาวปัทมา
สังข์เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย H/R และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

นายธีรพร
พรพันธุ์อนุวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า

นายศุทธิสันต์
สุทัศน์ ณ อยุธยา

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้า

นางสาวจรีวรรณ
วลัยวิบูลย์สันติ

ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาระบบ

นางสาวกุลนิดา
เลิศถาวร

ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด

นางสาวสุกัญญา
คงขำ

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ