รายได้ ปี 2566

604.09

กำไรสุทธิ ปี 2566

28.96

สินทรัพย์รวม

330.30

หนี้สินรวม

224.31

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

105.99

รายได้ ย้อนหลัง

ปี 2564 - 2566 : CAGR +23.53%

No Data Found

กำไรสุทธิ ย้อนหลัง

ปี 2564 - 2566 : CAGR +24.41%

No Data Found