นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

ประธานกรรมการ

นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์

กรรมการ

นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย

กรรมการ

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา

กรรมการ

นายวสุ กลมเกลี้ยง

กรรมการ

นายธนรัฐ โรจนวิภาต

กรรมการ

นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท

กรรมการ

นายมนตรี อรุณ

กรรมการอิสระ

นายญาณพล รักกสิกร

กรรมการอิสระ