You are currently viewing นิวส์ คอนเน็คท์ – TERA เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 122.86% ลุยให้บริการ T.Cloud รับอนาคตธุรกิจคึกคัก เตรียมนำเงินลงทุนลงทุนระบบ Cloud ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ปักหมุดผลงาน 3 ปี เติบโตเฉลี่ยเกิน 10%

นิวส์ คอนเน็คท์ – TERA เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 122.86% ลุยให้บริการ T.Cloud รับอนาคตธุรกิจคึกคัก เตรียมนำเงินลงทุนลงทุนระบบ Cloud ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ปักหมุดผลงาน 3 ปี เติบโตเฉลี่ยเกิน 10%