You are currently viewing โบรกฯเคาะราคาเป้าหมาย TERA ที่ 2.20 – 2.70 บาท เชื่อมั่นศักยภาพ IT Solution Provider เน้นเพิ่มรายได้ประจำสม่ำเสมอ

โบรกฯเคาะราคาเป้าหมาย TERA ที่ 2.20 – 2.70 บาท เชื่อมั่นศักยภาพ IT Solution Provider เน้นเพิ่มรายได้ประจำสม่ำเสมอ