You are currently viewing TERA ปลื้ม! นักลงทุนตอบรับ IPO ล้นหลาม ตอกย้ำเชื่อมั่นผู้นำธุรกิจ “บริการไอที” ครบวงจร

TERA ปลื้ม! นักลงทุนตอบรับ IPO ล้นหลาม ตอกย้ำเชื่อมั่นผู้นำธุรกิจ “บริการไอที” ครบวงจร